2018-03-13 Vårmöte på Skavsta flygplats

Årets vintermöte genomfördes på Skavsta flygplats utanför Nyköping och samlade drygt 20 medlemmar. På programmet stod ett föredrag av Nils Carlberg med den provokativa titeln ”Vilken sprängkraft har bombmurklan på rätten att bruka skogen?”

Nils, som tidigare arbetade som tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen, började med beskriva huvudnumret för kvällen – Bombmurklan. Denna är en tidig vårsvamp som klassas som en hotad (sårbar) art. Runt 90 procent av Europas bombmurklor finns i Sverige, där den har sitt viktigaste utbredningsområde runt Mälaren. Bombmurklan trivs i väldränerade granskogar och helt klart är att den inte klarar en hyggesfas. Det är idag inte klarlagt om det är en förnasvamp (saprofyt) eller en mykorrhizasvamp.

Därefter beskrev Nils Artskyddsförordningen regelverk, vilka arter som berörs regleras av nationella-, regionala- och EU-krav. Efter den genomgången berättade han om de juridiska processer som har pågått i närtid och hur domsluten fallit ut.

Avslutningsvis så ställdes frågan hur arternas status kan säkras idag? Nils redovisade vilka skyddsformer, förbud och rekommendationer som ökar överlevnad av själva arten.

Auditoriet drog slutsatser om fridlysningsbestämmelserna också gäller för skogsbruket. Men om markanvändningen försvåras avsevärt ska en proportionalitetsavvägning göras och dispens kan då medges.Vilka fridlysta arter som regleras nationellt framgår i Artskyddsförordningen, bilaga 2 och EU-arter i bilaga 1,

Text och foto: Göran From