Om oss

Verksamhet
Södermanlands-Östergötlands Skogsmannaförbund ger medlemmarna tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter om skog, skogsbruk och jakt.
Under någon av årets första månader genomförs en aktivitet på kvällstid med föredrag och gemensam måltid.
I samband med årsstämman, som genomförs på sensommaren, arrangeras en tvådagarsaktivitet växelvis i Södermanland och Östergötland. Under dag ett genomförs en tävling i älg- och lerduveskytte, individuellt och mellan de båda landskapen. En naturstig med kluriga frågor läggs ut i anslutning till skjutbanan. Dagen avslutas på något trevligt ställe med föredrag i något aktuellt ämne och därefter middag och prisutdelning under kamratliga former. Möjlighet till övernattning. Under dag två genomförs en skogsexkursion, där årsmötet genomförs i samband med lunchen.

Styrelse

Ordinarie ledamöter
Nils Hamilton
Wik Säteri
611 96 Jönåker
Ordförande 070-584 84 17
wiksateri@gmail.com
Göran From
Brahus
616 91 Åby
Kassör 070-539 94 07
goran@simonstorp.net
Ulf Weitze
Bullersta 2
611 57 Nyköping
Vice ordförande, D-län 070-559 69 75
ulf.weitze@fforum.se
Peter Calderon
Sibyllestigen 4
616 33 Åby
Vice ordförande, E-län 070-55 70 035
peter.calderon@skogssallskapet.se
Katla Kindestam-Nilsson
Rävbacken
590 39 Kisa
Sekreterare 070- 639 71 31
katla.kindestam-nilsson@vivax.se
Vakant Webbredaktör
Nils Carlborg
S. Granhed Österby
641 97 Katrineholm
Ledamot 070-182 32 36
moggi_carlborg@hotmail.com
Håkan Ljungberg
Konungsund 17
610 33 Vikbolandet
Ledamot 070-210 95 65
hakan.ljungberg@holmenskog.com
Suppleanter
Marie Dahlstrand Wickström
Sländstigen 7
611 63 Nyköping
Suppleant 070-306 52 27
madah@skogssallskapet.se
Lennart Hult
Arrebo Fällorna 1
590 14 Boxholm
Suppleant 0142 320 34
info@lennart.hult.se
Revisorer
Göran Carlsson
Strålsnäs
590 10 Boxholm
Revisor 070-262 77 90
goran.carlsson@holmenskog.com
Sven Andersson
Ekudden
590 39 Kisa
Revisor  070-644 60 66
ekudden@kindamail.se
Dag Abelsson
Braxstad gård
590 17 Mantorp
Revisorssuppleant 070-820 26 56
braxstad@gmail.com
Valberedning
Jan Persson
Skyttegatan 2
587 53 Linköping
Valberedning 070-331 48 88
jan@haradsmarken.se
Anders Bollvik
Halla Hagen
611 98 Vrena
Valberedning,
sammankallande
0155-915-76
anders.bollvik@telia.com

Historia
Södermanlands-Östergötlands Skogsmannaförbund räknar sina anor till 1897. Det var en tid då Sveriges skogar höll på att förödas till följd av bristen på hushållning och ordnad skötsel. I södra Sverige berodde det främst på det omfattande skogsbetet och i landets mellersta delar på överutnyttjande av skogarna i bergsbygderna. I norr bedrevs då ett intensivt och rent exploaterande skogsbruk där älvdal efter älvdal bokstavligen tömdes på de mest värdefulla träden. Södermanlands-Östergötlands Skogsmannaförbund var tidigt ute med sina ambitioner att verka för att förbättra skogstillståndet i de båda landskapen. Inte förrän 1903 kunde Sveriges riksdag fatta beslut om en ny skogsvårdslag som krävde att skogsägarna också skulle sörja för återväxten efter avverkning. Det blev början på den restaurering av det svenska skogskapitalet som pågått ända sedan dess. Under hela denna långa tid ha Södermanlands-Östergötlands Skogsmannaförbund arbetat i denna anda för att höja kunskapen i aktuella skogsskötselfrågor hos sina medlemmar.

Ordföranden
2015 –           Nils Hamilton
2013 -2014   Carl Bonde
2007-2013    Hans Carlander
2002-2007    Elisabet Åfors

Verksamhetsberättelse för 123:e året i Södermanlands – Östergötlands Skogsmannaförbund

Verksamhetsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020
Styrelsen har härmed nöjet att avge sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
1/5 2019 – 30/4 2020.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten per telefon och 1 möte på Elgsjögården. Vi tackar Holmen som möjliggjort gruppsamtalen och mötet på Elgsjögården. Arbetet i styrelsen har präglats av god närvaro och stort engagemang.

Styrelsen som valdes vid årsmötet på Frängsäter 2019, har haft följande sammansättning:

Ordinarie
Nils Hamilton, ordförande, Göran From, kassör, Katla Kindestam-Nilsson, sekreterare, Peter Calderon v.ordf E-län, Ulf Weitze v.ordf. D-län, Nils Carlborg och Johan Asp.

Suppleanter
Marie Dahlstrand-Wickström, Lennart Hult och Tomas Johansson.

Revisorer
Göran Carlsson och Sven Andersson.

Revisorssuppleant
Dag Abelsson

Valberedning
Anders Bollvik D-län (sammankallande) och Jan Persson.

Årsmöte
Årsmötet genomfördes på Frängsäter under ledning av gårdens ägare,Fredrik Bergström.
Temat för året var hur man skapar ett hyggesfritt skogsbruk. Mer om den exkursion som genomfördes i anslutning till årsmötet finns på skogsmannaförbundet.se

Dagen före exkursionen genomfördes sedvanliga träningsskjutningar inför höstjakterna. Även kunskaperna av naturen prövades. Årets pristagare blev:
Älg – Jan Persson
Skeet – Dag Abelsson
Naturstig – Anders Tillander
Bästa skyttar – Östergötland

Före kvällens middag berättade Mattias Sparf från Skogsstyrelsen om granbarkborrens härjningar i området och vad man måste tänka på framöver. Middagen intogs i matsalen på Elgsjögården. Därefter vidtog prisutdelning till de segrande skyttarna.

Vintersammankomst
Det planerade studiebesöket hos Thorslundskagge i Högsjö utanför Vingåker, blev inställt på grund av det rådande coranaläget.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Antalet medlemmar sjunker dock stadigt. Medlemsantalet uppgår nu till 234, varav 122 ständiga och 112 årsbetalande.

På styrelsens uppdrag

Wik Säteri 2020-07-15

Nils Hamilton
Ordförande